Pre verejnosť

Sťažnosti

Prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a vyhotovovanie písomných oznámení o výsledku prešetrenia, alebo prekontrolovania sťažnosti v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), vybavuje:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Úsek organizačno-právny a ľudských zdrojov
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica

Sťažnosť musí byť podaná v súlade so zákonom o sťažnostiach. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Z obsahu sťažnosti musí byť zrejmé ochrany akých práv, alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť musí poukazovať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Podrobnosti o spôsobe podávania a obsahu sťažností sú uvedené v zákone NR SR č. 9/2010 Z.z. a nájdete ho na www.zbierka.sk.

Sťažnosť môžete podať:

  • písomne - zaslaním na hore uvedenú adresu,
  • ústne do záznamu - na Referáte kontroly a sťažností, Blok E – administratíva, 1. poschodie, č. dverí E 1.006, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.
  • elektronickou poštou - zaslaním na e-mailovú adresu: staznost@suscch.eu