II. klinika kardiológie a angiológie SZU

II. klinika kardiológie a angiológie LF SZU a SÚSCCH, a. s.
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica 974 01
Prednosta kliniky:
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.
Odborná inštruktorka:
Lucia Kasanová
SÚSCCH a.s., Oddelenie kardiológie
Cesta k nemocnici 1
97401 Banská Bystrica
tel. +421 48 4333611
Kontakty
telefón:
+421 48 4333601
+421 48 4333611
email:
kardioklinika@suscch.eu
gabriela.kaliska@suscch.eu
lucia.kasanova@suscch.eu

II.  klinika kardiológie a angiológie SZU v SUSCCH a.s.  vznikla 1.1.2021 na báze  Oddelenia kardiológie, Oddelenia arytmií, Oddelenia akútnej kardiológie, Oddelenia angiológie a Oddelenia funkčnej diagnostiky SÚSCCH a.s..  Klinika zabezpečuje komplexnú kardiologickú a angiologickú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Ťažiskom je  najmä intervenčná diagnostika a liečba  a príprava pacientov na operácie srdca. Zabezpečuje starostlivosť v spádovej oblasti Banskobystrického kraja a Žilinského kraja, ako aj služby pre celú Slovenskú republiku. Tieto služby sú poskytované ako na lôžkovej tak aj v ambulantnej zložke. Ako klinické pracovisko SZU sa podieľa na postgraduálnej výchove lekárov v oblasti kardiológie a angiológie.  Máme v tom dlhoročné skúsenosti. Organizuje školiace akcie pre kardiológov a lekárov v príprave na  špecializačnú skúšku z kardiológie, ďalej pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva, klinických farmaceutov, aj iných lekárov.
Postgraduálne štúdium v  školskom roku 2021/2022:
- Školiace miesto  špecializačného štúdia  v špecializačnom odbore kardiológia
6.9.2021 – 22.12.2021
3.1.2022 -  22.4.2022
25.4.2022 – 12.8.2022
- Školiace miesto  špecializačného štúdia   trvalá a dočasná kardiostimulácia
21.2.2022 – 25.2.2022
- Školiace miesto echokardiografia pre pokročilých
8.11.2021 – 12.11.2021
25.4.2022 – 29.4.2022
- Školiace miesto  v invazívnych diagnostických a intervenčných metódach
7.3.2022 – 11.3.2022
- Školiace miesto  akútne problémy v kardiológii
11.10.2021 – 15.10.2021
- Školiace miesto moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti
2.11.2021 – 5.11.2021
21.3.2022 – 25.3.2022
- Školiace miesto certifikovanej pracovnej činnosti „Implantácia kardiostimulátorov“   kurz č.1
6.9.3021 – 9.9.2021
3.1.2022 – 7.1.2022
- Školiace miesto  špecializačného štúdia  v špecializačnom odbore angiológia
13.9.2021 – 19.11.2021
3.1.2022 -  11.3.2022
4.4.2022 – 11.6.2022
- Školiace miesto špecializačného štúdia angiológia: angiologická diagnostika
6.12.2021 – 10.12.2021
28.3.2022 – 1.4.2022
- Školiace miesto špecializačného štúdia angiológia pred špecializačnou skúškou
18.10.2021 – 22.10.2021
16.5.2022 – 20.5.2022
- Školiace miesto špecializačného štúdia angiológia – kontrolný deň
23.3.2022
- V prípade individuálnych požiadaviek na školenie je potrebné elektronicky kontaktovať vedenie kliniky.
Formulár na prihlásenie na školiace miesto TU.
Po vyplnení je potrebné poslať prihlášku na adresu II.kliniky kardiológie a angiológie.