Stredoslovenské kardiologické dni

Blok I. – AKTUÁLNE TÉMY KARDIOLÓGIE

 1. IMPAKS – pacienti po STEMI v Stredoslovenskom kraji
 2. Dlhodobá antitrombotická liečba v sekundárnej prevencii infarktu myokadu
 3. Kardiotoxicita cytostatickej liečby – aktuálny pohľad
 4. Manažment pacientky s postpartálnou kardiomyopatiou (kazuistika)

Blok II. - AKTUÁLNE TÉMY ANGIOLÓGIE

 1. Skríning a diagnostika ochorení aorty
 2. Endovaskulárna liečba komplexných lézií aorty
 3. Anestézia pri endovaskulárnych výkonoch na aorte
 4. Manažment pacienta s ochorením aorty z pohľadu sestry
 5. Nárast disekcií aorty - včasná diagnostika?

Blok III. - AKTUÁLNE TÉMY AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE

 1. Akí sme boli a kam kráčame? Štrukturálny program v r. 2023
 2. Chronicke koronárne uzávery a ich manažment
 3. Pacient s PFO/ASD v ambulancii a ošetrovateľská starostlivosť pred a po výkone
 4. Distálny radiálny prístup - nové trendy v intervenčnej kardiológii

Blok IV. - NOVINKY V DIAGNOSTIKE KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB

 1. Akútna bolesť na hrudníku a CT-koronarografia
 2. Význam monitorovania CVT v ére  "fluid responsiveness" dynamických testov
 3. "Pažeráková echokardiografia: Komu a kedy?"

Blok V. - AKTUÁLNE TÉMY ARYTMOLÓGIE

 1. História a rozvoj arytmológie v Banskej Bystrici
 2. Pokroky modernej kardiostimulácie
 3. Moderné trendy v elektrofyziológii a katétrovej ablácii

Blok VI. - KARDIOCHIRURGIA - ODKIAĽ A KAM?

 1. Akí sme boli posledných 20 rokov
 2. 16 rokov disekcie single center
 3. Konkomitantné cievne chirurgické výkony u kardiochirurgických pacientov
 4. Mimotelový obeh: O čo vlastne ide?
 5. ECMO ako súčasť terapeutickej stratégie v KCH


Akí sme boli?

Predsedajúci: Ján Seleštiansky

Intervenčná kardiológia
Martin Hudec | 5 min

Kardiochirurgia
Imrich Beer | 5 min

Arytmie
Gabriela Kaliská | 5 min

Intervenčná rádiológia
Matej Vozár | 5 min

Tromboembolická choroba a jej následky

Predsedajúci: Pavel Kmeč, Katarína Kmeťková

Naše skúsenosti s intervenčnou liečbou masívnej a submasívnej pľúcnej embólie
Jozef Sivák | 20 min

Manažment PAH vo svete a u nás vo svetle odporúčaní ESC 2015
Pavel Kmeč, Roman Margóczy | 20 min

Anestézie pre výkony robené mimo operačného traktu
Zdenko Valuh, Ivan Sekerka, Ivan Job | 15 min

Dámy v arytmológii

Predsedajúci: Gabriela Kaliská

Prvá dáma v arytmológii – kardiostimulácia
Ivan Rybár | 20 min

Nebezpečná dáma v arytmológii – proarytmia
Martin Škamla | 15 min

Moderná dáma v arytmológii - katétrová ablácia
Adrian Bystriansky | 15 min

Mitrálna regurgitácia

Predsedajúci: Roman Margóczy

Indikácie na operácie mitrálnej chlopne - súčasný pohľad
Katarína Balážová | 20 min

Perioperačný manažment kardiochirurgického pacienta
Ján Seleštiansky | 15 min

Semiinvazívne techniky na hodnotenie hemodynamiky
Ivan Job | 15min

Ľavá predsieň

Predsedajúci: Filip Pekar, Peter Kapusta

Echokardiografická anatómia a patológia ľavej predsiene
Peter Kapusta | 20 min

Ľavá predsieň z pohľadu arytmológa
Adrian Bystriansky | 15 min

Ľavá predsieň z pohľadu chirurga
Filip Pekar | 15 min

Uzávery uška ľavej predsiene
Ján Šípka | 15 min

Uzávery defektu predsieňového septa
Martin Hudec | 15 min

Akútne stavy v kardiovaskulárnej medicíne a ich praktický manažment

Predsedajúci: Martin Škamla, Imrich Beer

Optimalizácia časového manažmentu pacienta s ischemickou mozgovou príhodou
Matej Vozár | 15 min

Závažné bradykardie
Martin Škamla | 15 min

Disekujúca aneuryzma aorty
Radovan Zacharovský | 15 min

Manažment akútneho koronárneho syndrómu
Milan Trenčan | 15 min

Zaujímavé kazuistiky

Predsedajúci: Gabriela Kaliská, Martin Hudec

Poranenie, či infarkt?
Filip Pekar | 15 min

LQTS na záznamníku
Simona Siváková | 15 min

Spontánna koronárna disekcia ako príčina akútneho infarktu myokardu u mladej ženy
Ivan Rybár | 15 min

Embolizačná liečba endoleaku typu II po EVAR aneuryzmy brušnej aorty
Matej Vozár | 15 min Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / VII. Stredoslovenský kardiologický deň /rok 2016/ - foto

Sekcia lekárov:

Vplyv nových odporučení na liečbu akútneho infarktu myokardu na Slovensku
MUDr. Peter Mečiar - generálny riaditeľ

Manuálna aspirácia trombu pri manažmente infarktu myokardu s eleváciami ST segmentu
MUDr. Martin Hudec - Oddelenie koronárnej jednotky

Dilema u pacienta s nutnosťou antikoagulačnej a duálnej antiagregačnej liečby
MUDr. Roman Margóczy - Oddelenie koronárnej jednotky

Moderné trendy pri chirurgii aortálnej chlopne
MUDr. Radoslav Zacharovský - Oddelenie kardiochirurgie

Aktuálne zmeny v doporučeniach pre neodkladnú resuscitáciu
MUDr. Anton Mašír - Oddelenie anesteziológie a intezívnej medicíny

Terapeutická hypotermia po kardiopulmonálnej resuscitácii
MUDr. Zdenko Valuh - Oddelenie anesteziológie a intezívnej medicíny

Patofyziológia a klinické aspekty mimotelového obehu
MUDr. Vladimír Fedorák - Oddelenie anesteziológie a intezívnej medicíny

Ochorenia perikardu v echokardiografickom obraze
MUDr. Eugen Kováč - Oddelenie funkčnej diagnostiky

Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie
MUDr. Matej Vozár - Oddelenie rádiológie

Endovaskulárne techniky rekanalizácie femoropliteálnych okluzií
MUDr. Zdeněk Opravil - Oddelenie rádiológie

Postkontrastná nefropatia
MUDr. Katarína Balážová - Oddelenie kardiológie

Fibrilácia predsiení u pacientov so srdcovým zlyhaním
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc. - Oddelenie arytmií

Katétrová ablácia komorových arytmií
MUDr. Adrián Bystriansky - Oddelenie arytmií

Neadekvátny výboj ICD a možnosti riešenia v podmienkach všeobecnej nemocnice
MUDr. Martin Škamla - Oddelenie arytmií

Telemedicína - domáce monitorovanie a jeho prínos
MUDr. Ján Šípka - Oddelenie arytmií

Sekcia sestier:

Arteriálna trombóza a perkutánna aspiračná trombektómina pri akútnom infarkte myokardu
Ľubomíra Pršancová, Anna Chylová

Moderné techniky elektrofyziologického vyšetrenia
Martina Juhásová, Martina Chovancová

Automatický implantovateľný defibrilátor ICD - jeho význam pri redukcii rizika náhlej kardiálnej smrti
Rastislav Holík

Vyšetrovacie metódy kontrastnou látkou
Beáta Absolónová, Eva Cabanová

Možnosti echokardiografie pri modernej diagnostike kardiovaskulárnych chorôb
Mgr. Dana Mojžitová, Miriam Slivková

Edukácia pacienta o hypertenzii
Jana Smolíková

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickým pravostranným zlyhaním srdca
Marta Urdová

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym infarktom myokardu
Jana Endreková

Terapeutická hypotermia po KPR
Iveta Kovalčíková, Oľga Kupková

Práca anesteziologickej sestry pri KCH operáciách
Lenka Jobová, Jana Kurjatková

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po kardiochirurgických operáciách na OAIM
Simona Ďurčová, Eva Pántiková

Nové postupy pri KPR
Monika Zelezníková, Silvia Kovalčíková Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / II. Stredoslovenský kardiologický deň - foto

Sekcia lekárov

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v číslach
MUDr. Peter Mečiar - generálny riaditeľ

Intervenčná liečba akútneho infarktu typu STEMI v geografických podmienkach stredného Slovenska
MUDr. Martin Hudec - Oddelenie koronárnej jednotky

Antitrombotická liečba pri akútnych koronárnych syndrómoch
MUDr. Roman Margóczy - Oddelenie koronárnej jednotky

Disekujúca aneuryzma aorty
MUDr. Eugen Kováč, MUDr. Pavol Kmeč, MUDr. Peter Kapusta - Oddelenie funkčnej diagnostiky

Bakteriálna endokarditída, každodenná realita kardiochirurgie
MUDr. Radoslav Zacharovský - Oddelenie kardiochirurgie

Endovaskulárny manažment akútneho vaskulárneho trombu pri akútnej ischémii dolnej končatiny
MUDr. Matej Vozár - Oddelenie rádiológie

Úskalia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhania
MUDr. Gabriela Kaliská CSC. - Oddelenie arytmií

Úskalia primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti
MUDr. Adrian Bystriansky - Oddelenie arytmií

Ablačná liečba arytmií v prostredí chronického srdcového zlyhania
MUDr. Martin Škamla - Oddelenie arytmií

Karotický stenting u pacientov pred neodkladným kardiochirurgickým výkonom
MUDr. Katarína Kmeťková - Oddelenie kardiológie

Cerebrálna oximetria v kardiochirurgii
MUDr. Zdenko Valuh - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Delirantné stavy u kardiochirurgického pacienta
MUDr. Ivan Sekerka - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Sekcia sestier

Vývoj kardiochirurgickej operatívy z pohľadu operačnej sestry
Anna Patrášová, Olga Maříková - Pracovisko operačných sál

Špecifiká práce sestry pri mimotelovom obehu
Martina Piliarová - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Katétrová ablácia z pohľadu sestry
Martina Chovancová - Pracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie

Predoperačná a pooperačná starostlivosť u kardiochirurgických pacientov
Jana Bejticová, Mária Víglaská - Oddelenie kardiochirurgie

Cerebrálna oxymetria pri kardiochirurgických operáciách
Jana Kurjatková - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Život pacienta s kardiostimulátorom. Môže ho sestra zmeniť?
Martina Juhásová - Pracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie

Edukácia pacientov pred a po angiografii a PVI
Alena Rajcsányiová - Oddelenie rádiológie Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Stredoslovenské kardiologické dni / I. Stredoslovenský kardiologický deň - foto