Novinka: Zahájenie výstavby Preventívno-ambulantného a diagnostického centra
(Kategória: )
Zaslal minarm
Streda 27 marec 2019 - 13:24:30


Vážení pacienti,
naše zdravotnícke zariadenie v snahe zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti začína s realizáciou nového projektu a to výstavbou Preventívno-ambulantného a diagnostického centra.

PADC
Celý proces sa  bude uskutočňovať za plnej prevádzky SÚSCCH. Z tohto dôvodu bude dochádzať k určitým obmedzeniam. Predovšetkým k čiastočnému zhoršeniu komfortu prostredia ako je zvýšený hluk alebo prašnosť.

Obmedzenia sa budú týkať aj dopravnej situácie v areáli. Okrem zníženia počtu parkovacích miest, dôjde aj k zmene vjazdu a výjazdu, ktorý sa presunie na hornú bránu. Tú pre tieto potreby rozšírime. Pre imobilných pacientov budú k dispozícii aj naďalej parkovacie plochy pri lekárni.

PARKOVANIE bude i naďalej možné na súčasnom parkovisku a tiež aj na spevnených plochách nad zariadením „Zelený sen“.

Vážení pacienti a návštevníci. Stavebné práce robíme pre Vás.
Dovoľujem si Vás požiadať o pochopenie, ústretovosť a trpezlivosť.

V záujme zdarného priebehu celého procesu výstavby, vynaložíme maximálne úsilie v rokovaní so zhotoviteľom diela, aby vzniknuté obmedzenia boli len v nevyhnutne potrebnej miere.

MUDr. Juraj Frajt, MPH
generálny riaditeľ

V Banskej Bystrici, 25.3.2019


Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://www.suscch.eu/news.php?extend.77 )