Certifikáty

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica dňa     07.08.2014úspešne splnil požiadavky noriem ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008 získal 2 certifikáty :

  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004
  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008

Cieľom tejto aktivity je zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, zlepšenie spokojnosti zákazníka  a zvýšenie ochrany životného prostredia, ktorá je zdokumentovaná v Integrovanom manažérskom systéme . Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, certifikovala dňa 07.08.2014 SGS Slovakia, spol. s r.o., Kysucká 14,04011 Košice , pobočka medzinárodne uznávanej a akreditovanej certifikačnej spoločnosti SGS so sídlom v Ženeve. Certifikát pre systém manažérstva kvality a environmentu vydaným SGS Slovakia, spol. s.r.o., potvrdzuje, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. splnil prísne požiadavky na zabezpečenie poskytovaných služieb podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. So zavedením Integrovaného manažérskeho  systému (riadenie kvality a environmentu) Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s začal v roku  2014. Vedenie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. zadefinovalo politiku, ciele kvality a ochrany životného prostredia  v dokumentácii  integrovaného systému manažérstva. Ďalšie úrovne dokumentácie tvoria karty procesov, poriadky a smernice, metodické pokyny a záznamy preukazujúce plnenie požiadaviek normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Certifikáty sú platné na 3 roky. Jeden krát ročne musí Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s  preukázať, že zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a environmentu je v súlade s danými požiadavkami a je schopný plniť stanovené ciele a politiku organizácie.
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.