IX. Stredoslovenský kardiologický deň, 24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

Dňa 24.10.2018 sa v Banskej Bystrici, pod záštitou ministerky SR Andrey Kalavskej konal IX. Stredoslovenský kardiologický deň. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. úspešne pokračuje v začatej ceste organizovania tohto jedinečného kongresu kardiológov, kardiochirurgov, intervenčných rádiológov, sestier a v neposlednom rade aj iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v našom zariadení. Generálny riaditeľ SÚSCCH a.s., MUDr. Juraj Frajt, MPH, vo svojom úvodnom príhovore medzi nami privítal vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva MUDr. Jaroslava Ridoška, PhD., MBA,  ktorý tlmočil pozdrav ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej pre všetkých prítomných na odbornom podujatí. S radosťou skonštatoval, že Stredoslovenský kardiologický deň sa z roka na rok teší veľkému záujmu o čom svedčí počet zúčastnených. Vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť nášho tímu špecialistov lekárov, sestier a pôrodných asistentiek a iných zdravotníckych pracovníkov. Po úvode sa zúčastnení rozdelili do lekárskej sekcie a sesterskej sekcie, ktorú otvorila námestníčka úseku ošetrovateľstva Mgr. Mária Víglaská. Uviedla, že odborná konferencia ponúka z roka na rok hodnotnejšie prednášky, ktoré obohacujú náš profesionálny život a ponúka možnosť vzájomne si odovzdať odborné ale aj pracovné skúsenosti, že sestry tvoria dôležitý článok v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pretože bez nich by nebolo možné realizovať klinickú medicínu v praxi, majú miesto v zdravotníckom tíme, lebo práve ony sú v najužšom kontakte s pacientom, a sú nenahraditeľným článkom ošetrovateľského tímu.
Sesterské prednášky boli venované najmä ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov, metódam edukácie ako aj samotné špecifiká práce anestéziologickej, perfuziológickej, operačnej, ambulantnej, všeobecnej sestry a praktickej sestry. Prínosom pre zúčastnené sestry bola vyžiadaná prednáška MUDr. Pavla Lokšu.
Lekárska sekcia bola venovaná intervenčnej kardiológii, intervenčnej arytmológii, kardiochirurgii, intervenčnej rádiológii, problematike na oddelení funkčnej diagnostiky, OAIM v spolupráci s inými oddeleniami nášho zariadenia. Po každom bloku lekárskych a sesterských prednášok odznela bohatá diskusia z radov publika a predsedajúcich jednotlivých blokov.
Odbornú konferenciu hodnotíme vysoko pozitívne, verím, že prednášky ktoré boli prezentované obohatili náš profesionálny život a nás všetkých o nové odborné poznatky ktoré využijeme v našej práci.
Teší nás vysoká účasť, tematicky a odborne pripravené prednášky a už teraz sa začíname pripravovať na ďalší ročník – X. Stredoslovenské kardiologické dni.

Piatok 23 november 2018 - 07:02:06 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.