Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s. so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len SÚSCCH a.s.) je zaradený do siete zdravotníckych zariadení ako špecializovaná nemocnica. Zabezpečuje komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť o dospelých pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca a veľkých ciev predovšetkým zo spádového územia stredného Slovenska. V rámci špecializovanej starostlivosti v odbore kardiológia, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, funkčná diagnostika, angiológia, rádiológia a kardiovaskulárna rehabilitácia, poskytuje SÚSCCH a.s. špecializovanú ústavnú starostlivosť na lôžkových oddeleniach, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, diagnostiku a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, dispenzárnu starostlivosť, prevenciu, ako aj konziliárne služby.

SÚSCCH a.s. vykonával svoju činnosť v prenajatých priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici až do marca 2009, kedy bola ukončená rekonštrukcia a dostavba budovy chirurgického pavilónu a priľahlých objektov v tzv. starom nemocničnom areáli, ktoré sú od vzniku SÚSCCH a. s. v jeho majetku. Samotné práce na prestavbe začali v novembri 2006 a v marci tohto roku boli už v rekonštruovaných priestoroch prijatí prví pacienti. Náklady na túto investičnú akciu prevýšili 28 miliónov €. V súvislosti so zvýšením priestorových kapacít a tým možnosti reálne zvýšiť počet výkonov, vznikla aj nevyhnutná potreba dovybavenia novou zdravotníckou technikou a zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. V súlade so strategickým cieľom spoločnosti, ktorým je, na základe vytvorenia optimálnych materiálno-technických podmienok v nových priestoroch s kvalitným personálnym, prístrojovým a materiálnym vybavením, zameranie sa na tieto základné smery: poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti u pacientov s akútnymi formami kardiovaskulárnych chorôb, časové skrátenie realizácie výkonov a sprístupnenie tejto starostlivosti aj pre okrajové regióny banskobystrického a žilinského kraja, zvyšovanie počtu výkonov plánovanej zdravotnej starostlivosti a skracovanie čakacích lehôt u chronicky chorých pacientov s chorobami obehovej sústavy, zavádzanie nových diagnostických, liečebných a chirurgických techník, ktoré urýchlia diagnostiku a skrátia liečbu pacientov, SÚSCCH a. s. hľadal možnosti získania finančných prostriedkov.

Globálny cieľ Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len OPZ): „Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry“, plne korešpondoval s cieľmi ústavu. Ihneď po vyhlásení prvej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, Opatrenia 1.1. - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc, zo dňa 22.07.2008 sme sa rozhodli požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a začali sme pripravovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Vychádzali sme zo spracovaného projektu vybavenia rekonštruovaného areálu zdravotníckou technikou.

Do nových priestorov sme potrebovali doplniť hlavne vybavenie operačných sál, mimotelový obeh, echokardiografické prístroje, rontgenové prístroje pre výkony na periférnych cievach a pre intervenčné rytmologické výkony; monitorovacie systémy pre kardiologických pacientov a pacientov po operácii srdca, ventilačnú techniku, nové polohovateľné pojazdné lôžka vrátane príslušenstva a ďalšiu zdravotnícku techniku nevyhnutnú pre poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s ochorením obehovej sústavy.

Celkový objem nenávratného finančného príspevku na dodávku zdravotníckej techniky v rámci projektu „Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“, o ktorý sme žiadali, predstavoval čiastku 6 634 003,81 €, (199 855 999,02 Sk), pričom 349 158,10 € (10 518 736,92 Sk) malo byť financovaných z vlastných zdrojov SÚSCCH a.s, teda celkové výdavky projektu predstavovali 6 983 161,91 € (210 374 735,81 Sk). Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, spolu so spracovaným Komplexným reštrukturalizačným programom sme predložili v stanovenom termíne, t.j. 23.10.2008. V rámci výzvy OPZ 2008/1.1/01 bola naša žiadosť o NFP schválená, o čom nám bolo doručené Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na základe toho sme ešte v decembri 2008 odoslali Akceptačný list s požadovanými prílohami a vo februári 2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom zdravotníctva SR ako Riadiacim orgánom pre OPZ. Na základe uskutočneného výberového konania bol vybratý zhotoviteľ diela, ktorého víťazná ponuka bola na 6 970 668,13 € (209 998 348,- Sk), na základe čoho sa požadovaná výška nenávratného finančného príspevku upravila na 6 622 085,98 € (199 496 962,33 Sk) Dodatkom č.1 k zmluve o poskytnutí NFP. V tomto dodatku bola riešená aj zmena sídla SÚSCCH a. s. po presťahovaní sa do zrekonštruovaných priestorov. Preberacie protokoly o inštalovaní a odovzdaní zdravotníckej techniky do prevádzky boli podpísané koncom mája 2009 a v júni sme mohli žiadať o prvú platbu – predfinancovanie nášho projektu. Predtým, samozrejme, bolo vykonané overovanie na mieste zo strany Riadiaceho orgánu OPZ, ktorý zdokumentoval skutkový stav. Súčasne so žiadosťou o platbu sme požiadali Riadiaci orgán OPZ o uvoľnenie našich finančných prostriedkov, ktoré sme mali vinkulované na špeciálnom účte vo výške 5 % hodnoty projektu, aby bolo možné hneď po obdržaní prostriedkov z NFP zabezpečiť úhradu dodávateľskej faktúry vrátane použitia vlastných zdrojov. Po zrealizovaní platby 13.8.2009 sme následne podali žiadosť o zúčtovanie predfinancovania, ktorá bola schválená v septembri. Začiatkom októbra nasledovalo ďalšie overovanie na mieste pred záverečnou žiadosťou o platbu, ktorá bude zaplatená formou refundácie. Riadiaci orgán OPZ preveril dodávku zdravotníckej techniky na základe poslednej dodávateľskej faktúry, ako aj zabezpečenie publicity a informovanosti.

Celý proces od spracovania Komplexného reštrukturalizačného programu, Žiadosti o NFP až po záverečnú žiadosť o platbu - refundáciu môžeme hodnotiť ako pomerne administratívne náročný, ale na druhej strane sme sa stretli so zabezpečením podpory formou informačných seminárov, aktuálnych informácií na webovej stránke OPZ, ako aj formou konzultácií pri overovaní na mieste s pracovníkmi Riadiaceho orgánu OPZ. A čo je najdôležitejšie, podarilo sa nám získať finančné prostriedky na vybavenie našich nových, zrekonštruovaných priestorov potrebnou zdravotníckou technikou, ktorá slúži tým, pre ktorých sme zriadení – pacientom.


 Komplexná modernizácia / Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s.  - foto
 Komplexná modernizácia / Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s.  - foto
 Komplexná modernizácia / Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s.  - foto